English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦

 

  هاله زارع

  کارشناس پرستاری

 سوابق خدمتی :

  •   پرستار بخش ICU
  •  سرپرستار اورژانس
  •  سرپرستار بخش عفونی
  •  سوپروایزر بالینی در گردش
  •  سوپروایزر آموزشی
  •  مدیر خدمات پرستاری از سال 1393